Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Convocatòries NG de l’Agència de l’Habitatge: ampliació de termini i documentació per sol·licitar bestretes

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha modificat les convocatòries de subvencions dels Fons Next Generation per a la rehabilitació residencial.

Així, en data 14 de juny s'han publicat al DOGC les modificacions del Programa d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri (P1: ref. BDNS 701423) i del Programa de rehabilitació a nivell d'edifici, Programa d'actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges i Programa per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació (P3, P4 i P5: ref. BDNS 616994).

Per a tots els programes, i en tot el territori excepte l'Àrea Metropolitana i la ciutat de Barcelona, el termini de presentació de sol·licituds corresponents a l’anualitat 2024 finalitzarà el 31 de desembre de 2024, inclòs.*

SOL·LICITUD DE BESTRETES
Pel que fa a la possibilitat de dotar de bestretes als destinataris que acreditin la disponibilitat econòmica equivalent a tot el cost de l'obra no cobert per la subvenció atorgada, es detalla la documentació acreditativa d'aquesta disponibilitat econòmica.

Aquestes bestretes han de facilitar l'accés als propietaris i les comunitats de propietaris que tinguin necessitat de disposar de diners per avançat. D'aquesta manera, podran rebre part de la subvenció de forma prèvia, tal com es detalla a continuació:

a) Es podrà sol·licitar la bestreta d'un 50% de la subvenció atorgada, per part del destinatari per mitjà del formulari en línia que estarà a disposició del sol·licitant al Portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya i, en cas que no s'hagi encara aportat, caldrà presentar:

-La llicència municipal d'obres.

-L'Acta de replanteig i d'inici d'obres degudament complimentada i signada per la direcció facultativa, la propietat i el constructor.

-La documentació acreditativa d'aquesta disponibilitat econòmica equivalent a tot el cost de l'obra no cobert per la subvenció atorgada. S'admetran, entre d'altres, pòlisses de crèdit que tinguin per objecte el finançament de les obres subvencionables, actes de la comunitat de propietaris certificant l'existència de fons de reserva per fer front a les obres subvencionables o un certificat bancari que acrediti l'existència d'aquest import en el compte bancari del beneficiari últim de la subvenció. En el cas que amb aquesta documentació no quedi acreditat que la disponibilitat econòmica té per objecte el finançament de les obres subvencionables, caldrà presentar també el model normalitzat RE-1269 de declaració responsable de l'objecte de finançament de la disponibilitat econòmica.

b) Es podrà sol·licitar l'abonament d'una altra bestreta equivalent a un altre 30% de la subvenció atorgada, sempre que el destinatari acrediti que les obres han assolit el 80% de la seva execució, presentant el certificat emès pel tècnic director de l'obra degudament signat que certifiqui que les obres han assolit, com mínim, el 80% de la seva execució. També caldrà aportar el justificants de pagament de com a mínim el 50% del cost total de l'obra.

c) El pagament de l'import de la subvenció no abonat com a bestreta es tramita una vegada es presenta i s'accepta la documentació justificativa de les despeses de les actuacions subvencionades i de la documentació que n'acrediti el pagament íntegre al finalitzar les obres.

SOL·LICITUDS CONDICIONADES
El passat mes d'octubre s'obria la possibilitat, per als programes 3 i 5, de realitzar sol·licituds sense tenir tota la documentació requerida per avançat. D'aquesta manera, es pot obtenir un atorgament de subvenció prèvia i reserva de diners, que estarà condicionat a que es faci entrega de la documentació pendent. 

Sobre aquest tema, es detalla el següent:

Pel que fa al Programa 3, caldrà disposar dels informes d'avaluació i idoneïtat administrativa i tècnica favorables, per les entitats descrites al punt 6, en el termini màxim de tres mesos a partir de l'endemà de la seva notificació. En el cas que no es presenti aquesta documentació i no s'obtinguin els informes d'idoneïtat tècnica i administrativa, dins del termini indicat, la resolució condicionada quedarà sense efecte.

Pel que fa al Programa 5, caldrà presentar tota la documentació en el termini màxim de tres mesos a partir de l'endemà de la seva notificació. En el cas que no es presenti aquesta documentació dins del termini indicat, la resolució condicionada quedarà sense efecte.

Els models dels formularis normalitzats de les sol·licituds i de la documentació a adjuntar es poden obtenir al Portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya, segons cada programa.


* Resum dels terminis de les diferents convocatòries:

Barcelona ciutat
(CHB)
31/12/2024 
o fins a exhauriment de fons
Àrea Metropolitana
(CMH)
30/06/2026 
o fins a exhauriment de fons
Resta de Catalunya
(AHC)
31/12/2024 
o fins a exhauriment de fons
14/06/2024
Tornar